Rescon Solution

บริการเซตอัพหลังร้าน

วางแผนโครงสร้างทีมงานหลังร้าน​

1. หัวหน้าเชฟ / รองหัวหน้าเชฟ / หัวหน้าส่วนครัว / พนักงานครัว


2. แผนกที่ที่ดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ การเงิน บัญชี การตลาด สวัสดิการพนักงาน

ฝึกอบรม และสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม​

1. จัดระบบการสอนงานที่มีประสิทธิภาพห

2. กำหนดจุดมุ่งหมาย วัฒนธรรมองค์กร และขั้นตอนในการทำงาน กับหน้างาน(ร้าน)

3. กำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้อง ประสานงานกับทีมงาน ส่วนงานอื่น ๆ ด้วย

ร่วมกันออกแบบขั้นตอนในการทำงาน​

1. ทีมงานจะต้องรู้หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

2. ทีมงานจะต้องรู้ขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องตามโครงสร้างร้าน

3. ทีมงานจะต้องรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนด

4. จัดทำคู่มือที่จำเป็นต่อการทำงานทั้งหมด เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนงาน โดยเปิดให้ทีมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ แก้ไขในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

สร้าง Mission ให้กับทีมอยู่เสมอ​

เป้าหมายที่ชัดเจนของเจ้าของร้าน จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานให้แก่ทีมงานทุกคนรู้อย่างชัดเจน

คาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น​

งานร้านอาหาร ทีมครัวจะหนัก เหนื่อย และกดดัน แข่งกับเวลา ต้องรับผิดชอบมาตรฐานอาหารทุกจาน ควรจัดการเวลา ค่าตอบแทน ตารางงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสม ไม่ให้เหนื่อยล้ามากเกินไป และยังต้องคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่น ด้านกำลังคน ด้านวัตถุดิบ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาว ลดปัญหาหน้างานให้ได้มากที่สุด

หลักการทำงาน บริการหน้าร้าน

พนักงาน คือ
บุคคลสำคัญที่มีผลโดยตรง ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขาย
ดังนั้นต้องมีการฝึกฝน อบรม พนักงาน เพื่อให้พนักงานเป็นผู้บริการที่สมบูรณ์แบบ

1. กำหนดมาตรฐานการทำงาน

1. กำหนดหน้าที่ ให้ชัดเจน 
2. กำหนดความรับผิดชอบ 
3. กำหนดขั้นตอนการทำงาน. 

2. ความรู้พื้นที่ที่พนักงานต้องมี

1. ความรู้เกี่ยวกับร้าน
2. ความรู้เกี่ยวกับเมนู
3. กำหนดขั้นตอนการทำงาน

3. กำหนดขั้นตอนการบริการ

1. การต้อนรับลูกค้า
2. การรับออเดอร์
3. การเชียร์ขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
4. ทวนรายการที่ลูกค้าสั่งทุกครั้ง
5. การเสิร์ฟ
6. การบริการระหว่างลูกค้ารับประทานอาหาร
7. การเช็คบิล (ตรวจสอบรายการ ลูกค้าจ่ายเงิน การทอนเงิน)
8. การส่งลูกค้ากลับและเชิญกลับมาใช้บริการอีก

4. การสอนและการฝึกฝน

การสอนโดยเริ่มจาก อธิบายขั้นตอนให้ฟัง
แล้วให้พนักงานฝึกทำจริงกับเพื่อนร่วมงาน
(จำลองสถานการณ์เหมือนเป็นลูกค้ากับพนักงาน)
เพื่อลดความประหม่า และทำให้แก้ไขข้อผิดพลาด
ก่อนเริ่มงานจริงได้

5. การติดตาม

ระหว่างการทำงานหมั่นสังเกตการทำงาน
และบันทึกสิ่งที่พนักงานทำได้ดี และสิ่งที่
ต้องปรับปรุงที่เกิดขึ้น แล้วนำไปพูดคุยกัน
เพื่อให้การทำงานดีขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้ว่า
มีการคอยติดตาม และต้องทำให้ถูกอยู่เสมอ.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection